Anasayfam Yap  |   Sık Kullanılanlara Ekle
/ T羹z羹k
ED襤RNE GAZETEC襤LER DERNE襤 TÜZÜÜ
 
Bölüm: A
KURULU
Dernein Ad覺 ve Merkezi
MADDE I - Dernein ad覺 Edirne Gazeteciler Dernei’dir. K覺salt覺lm覺 ad覺 EGD'dir. Dernein merkezi Edirne’dir. Dernek, Genel Kurul karar覺 ile ubeler açabilir.
Dernein Amac覺
MADDE II - Edirne Gazeteciler Dernei'nin amaçlar覺:
01. 襤nsan haklar覺n覺n korunduu, özgürlükçü ve çoulcu demokrasi kurallar覺n覺n iledii, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlay覺覺 çerçevesinde, düünce, iletiim ve bas覺n özgürlüünün Türkiye'de tam olarak gerçeklemesini salamak.
02. Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakk覺n覺n hiçbir bask覺 ve s覺n覺rlama olmaks覺z覺n kullan覺labilmesinin yolunu açmak.
03. Bas覺n, yay覺n, görsel, iitsel ve elektronik yay覺nc覺l覺k mesleinde çal覺anlar覺n ve onlar覺n bal覺 bulunduklar覺 kurumlar覺n hak ve menfaatlerini koruyarak gelitirmek. Bas覺n, yay覺n, görsel, iitsel ve elektronik yay覺nc覺l覺k mesleinde çal覺anlar覺n kültürel gelimesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katk覺da bulunmak.
04. Kiilerin eref ve haysiyetini ihlal edici veya kiilerle ilgili gerçee ayk覺r覺 yay覺n yap覺lmas覺na engel olmak, cevap ve düzeltme hakk覺na sayg覺 gösterilmesini salamak.
05. Gazetecilik mesleinin özel amaçlara ve ç覺karlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmas覺n覺 gözetmek ve meslein onurunu korumak.
06. Bas覺n, yay覺n, görsel, iitsel ve elektronik yay覺nc覺l覺k mesleinde çal覺anlar覺 bir araya toplamak; aralar覺ndaki maddi ve manevi dayan覺ma ile yard覺mlamay覺 salamak, meslei temsil etmek, toplum içindeki onur ve deerini art覺r覺c覺 yönde önlemler almak ve çal覺mak.
07. Üyelerinin ve medya çal覺anlar覺n覺n örenim görmekte olan, baar覺l覺 ve maddi olanaklardan yoksun örencilerinin örenim yapmalar覺na yard覺mc覺 olmak, burs vermek, bu konuda kaynaklar bulmak.
08. Maddi imkânlardan yoksun üyelere ve medya çal覺anlar覺na, ölümleri halinde bakmakla yükümlü olduklar覺 yak覺nlar覺na maddi ve manevi destek olmak ve yeni vak覺f, sand覺k kurmak ve dier kurululara katk覺da bulunmak, bu kurululara kat覺lmak.
09. Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, panel, seminer, konser, temsil, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, üyelerinin birlikteliini salayacak balolar, yemekler, iç ve d覺 seyahatler düzenlemek.
10. Meslein ve ülkenin gelimesi için her türlü arat覺rmay覺 yapmak ve yapt覺rmak, projeler üretmek, raporlar haz覺rlamak, haz覺rlatmak, bunlar覺 kitaplat覺rmak, gazete, dergi, broür ve albüm gibi her türlü bas覺l覺 eser yay覺nlamak, ülkeye yararl覺 olacak telif ve tercüme eserlerin yay覺nlanmas覺na yard覺mc覺 olmak.
11. Okul ve kütüphane açmak, derslikler, etüt salonlar覺 kurmak, eitim kurumlar覺 ile derneklere ve sivil toplum örgütlerine yard覺mda bulunmak, örenci yurtlar覺, konuk ve huzurevleri, tatil köyleri açmak, yard覺mlama sand覺klar覺 kurmak. Müzelere, kütüphanelere ve dier kültür-sanat kurulular覺na yard覺m etmek, ba覺ta bulunmak, desteklemek.
12. Ülkemizi kalk覺nd覺rmak, eitim ve öretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve giriimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan dier kurululara yard覺mc覺 olmak, ulusal ve uluslararas覺 konularda kamuoyu oluturmak.
13. Yurtiçi- yurtd覺覺 dier dernek ve kurulularla iliki salamak, kar覺l覺kl覺 ibirlii ve yard覺mlamada bulunmak ve bu dernek ve kurulular覺n bir birlik halinde toplanmas覺na çal覺mak ve kat覺lmak.
14. Amatör ve profesyonel spor kulüpleri kurmak, kurulmu olanlara destek olmak, kalk覺nd覺rmak, baar覺l覺 sporcu yetimesine katk覺 salamak, eitmek ve kat覺lmak.
15. Her türlü iktisadi ve ticari giriimi gerçekletirmek suretiyle faaliyette bulunmak, irket kurmak, kat覺lmak.
16. Çeitli yasa, yönetmelik, genelge vb. ile kamu yarar覺na statüsündeki derneklere tan覺nan haklardan yararlanmak.
17. Bütün bu amaçlara ula覺lmas覺 için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüüne, halk覺n gerçekleri örenme hakk覺na Anayasa'dan al覺nan güçle sahip ç覺kmak.
Amaç 襤çin Yap覺lacak Çal覺malar:
MADDE III – Edirne Gazeteciler Dernei, amac覺n覺 gerçekletirmek için aa覺daki faaliyetlerde bulunabilir:
01. Uluslararas覺 ve ulusal alanda kabul görmü bas覺n meslek ilkelerini savunmak. Ulusal ç覺karlar覺, bas覺n mesleine ilikin hak ve menfaatleri, meslein eref, haysiyet ve nezahetini korumak; bunlar覺n gelimesine yard覺m etmek.
02. Yasalar ve uluslararas覺 anlamalarla gazetecilere tan覺nan hak ve özgürlükleri her türlü sald覺r覺dan korumak. Düünce, vicdan ve ifade özgürlüklerinin s覺n覺rland覺r覺lmas覺na kar覺 mücadele etmek. Meslein özel amaçlara ve ç覺karlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmas覺n覺 gözetmek ve meslein onurunu korumak.
03. Bas覺n hürriyetinin savunulmas覺 için, kamu ve özel kurulularla, gerektiinde uluslararas覺 kurulular nezdinde çal覺malar yapmak, yapt覺rmak.
04. Ayn覺 amaç dorultusunda faaliyette bulunan meslek derneklerinin bir araya gelerek oluturacaklar覺 federasyonun kuruluuna kat覺lmak, kurulacak federasyona üye olmak. Üyelikten ayr覺lmak.
05. Meslei ilgilendiren bütün sorunlar覺 incelemek, çözüm yollar覺 bulmak, bu yolda görevli dier kurum ve kurulularla ibirlii yapmak, ortakl覺k kurmak. Bu kapsamda bölgesel, ulusal ve uluslararas覺 nitelikteki meslek sorunlar覺n覺 incelemek ve bunlarla ilgili çözüm yollar覺n覺 tespit etmek için kanunlar覺n izin verdii ölçüde dier meslek kurulular覺 ile ortak çal覺malar yapmak, mesleki dayan覺may覺 güçlendirmek.
06. Mesleki alanda dayan覺may覺 güçlendirmek, üyelerine ve üyelerinin çal覺t覺klar覺 kurumlara gelime olanaklar覺 salamak.
07. Gazetecilik mesleinin zorunlu k覺ld覺覺 hak ve özgürlüklerin savunulmas覺 ve geniletilmesi yolunda, yasama ve yürütme organlar覺 ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar kar覺s覺nda, üyelerini temsil etmek.
08. Meslein ve dernein gelimesine ilikin plan ve programlar yaparak bunlar覺 yürütecek profesyonel kadrolar覺 kurmak.
09. 襤htiyac覺 olan Dernek üyelerine ve bas覺n çal覺anlar覺na ayni ve nakdi yard覺mda bulunmak; Sosyal yard覺m için gerektiinde “Yard覺mlama Sand覺覺”, “Tüketim Kooperatifi” kurmak, üyelere konut edindirmek üzere yap覺 kooperatiflerinin kuruluuna öncülük etmek; arsa temin etmek.
10. Mesleki çal覺malara yönelik krediler açmak, bulmak, kullanmak ve kulland覺rmak.
11. Edirne Gazeteciler Dernei’nin amaç ve etkinliklerine yönelik gerekli ta覺n覺r ve ta覺nmaz mallar edinebilmek için yasa ve sözlemelerden domu ve doabilecek her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun her türlü sosyal tesisler, lokal, aç覺k ve kapal覺 spor alanlar覺, kamp ve konaklama tesisleri, her türlü yap覺 ve arsalar覺 almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve olumas覺n覺 salamak. Bu amaç ve etkinliklerini gerçekletirmek için ba覺 kabul etmek ve gelir getirici ta覺n覺r ve ta覺nmaz mallara gerekirse leasing yöntemiyle ya da bedeli kar覺l覺覺 ya da bedelsiz sahip olmak, inaatlar yapmak.
12. Amaç ve hizmete yönelik projeler için Ticaret Kanunu hükümlerine uygun yurtiçinde ya da yurtd覺覺nda ticari irketler, iktisadi iletmeler, yat覺r覺m ortakl覺klar覺 kurabilmek, kurulmu olanlara kat覺labilmek, kurulmu olanlar覺 sat覺n alabilmek.
13. 襤ktisadi iletmeler ve kurulacak veya itirak edilecek irketler, söz konusu amaçlar覺n gerçekletirilebilmesi için dernein veya itirak edilecek irketlerin ad覺n覺 ta覺yan tekstil ürünleri, ahsi eyalar, k覺rtasiye ve promosyon malzemesi vb. her türlü ticari mal imal edebilir, ettirebilir ve satabilir.
14. Amaçlara ulaabilmek için; yerel, ulusal ve uluslararas覺 tüm yaz覺l覺, iitsel ve görsel bas覺nda yer almak, bunlara reklam vermek, mevcut ve gelien teknolojinin elverdii online hizmetleri kullanmak.
15. Meslein gelitirilmesi, cemiyetin, Türkiye’nin ve gazeteciliin tan覺t覺m覺 amac覺yla, üyelere ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik eitici ve ayd覺nlat覺c覺 radyo, televizyon, gazete, dergi, internet ve bülten gibi yaz覺l覺, görsel ve iitsel yay覺nlar yapmak. Web sitesi yay覺mlamak. Bütün yay覺nlara sponsor bulmak ve reklam almak. Bu amaçla; gerektiinde yay覺nc覺l覺k alan覺nda faaliyet gösteren bir irket kurmak, yay覺nc覺l覺k alan覺nda faaliyet gösteren bir irkete ortak olmak, yay覺nc覺l覺k alan覺nda faaliyet gösteren bir irket sat覺n almak. Gerektiinde ya da bayramlarda ve dier tatil günlerinde, günlük, haftal覺k, ayl覺k gazete veya dergi ç覺karmak.
16. Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kayd覺yla baka derneklere ve sosyal fayda amaçl覺 tüzel kiilere üye olmak.
17. Üyelerin sal覺k sorunlar覺na eilmek, sal覺k ve dinlenme tesisleri kiralamak, kurmak. 襤letme için 3. ah覺slara veya kurumlara kiraya vermek.
18. Dernek üyelerine, yurtd覺覺nda ve yurtiçinde mesleki geziler düzenlemek, düzenlenen gezilere kat覺lacak dernek üyelerine gerektiinde Yard覺m Sand覺覺’ndan kredi açmak, yard覺m yapmak, kolayl覺k salamak.
19. Dernek üyeleri ya da uzman kiiler arac覺l覺覺 ile bilimsel arat覺rma ve inceleme çal覺malar覺 yapmak, yay覺mlamak, ariv oluturmak.
20. Meslei gelitirmek ve kamuoyuna tan覺tmak için kurslar, toplant覺lar, seminerler, konferanslar, geziler, gösteriler, yar覺malar, piyangolar, balolar, fuarlar, festivaller, elenceler tertiplemek, sergiler açmak, spor müsabakalar覺 düzenlemek.
21. Üyeler aras覺ndaki sosyal ilikileri gelitirmek amac覺 ile lokal açmak ve yönetim kurulunca haz覺rlanacak yönetmelikler dahilinde bu yerlerin yasal artlar alt覺nda çal覺t覺r覺lmas覺n覺 salamak.
22. Üyelerinin ve medya çal覺anlar覺n覺n örenim görmekte olan, baar覺l覺 ve maddi imkanlardan yoksun örencilerinin ilk, orta veya yüksekörenim yapmalar覺na yard覺mc覺 olmak, burs vermek, burs verecek kaynaklar bulmak.
23. Meslee yeni balayan gazetecilerin ve stajyerlerin yetimelerine katk覺da bulunmak, kar覺lat覺klar覺 sorunlar覺 çözmek, i bulmalar覺na yard覺mc覺 olmak.
24. Üyelerinin, bas覺n, yay覺n, iletiim, halkla ilikiler, tan覺t覺m ve reklamc覺l覺k sektörü ile ilgili meslek lisesi, fakülte ve yüksekokullarda eitim vermesini salamak.
25. Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlar覺n覺 kar覺lamak üzere dinlenme ve konaklama tesisleri açmak; bunlar覺 dorudan veya kiraya vermek yoluyla iletmek.
26. Bas覺n mensuplar覺n覺n mesleklerinde ilerlemelerini salamak, hayat artlar覺n覺n daha iyi hale gelmesine yard覺mc覺 olmak, üyelerinin eserlerine ve mesleki çal覺malar覺na destek olmak.
27. Kanunlar覺n ve uluslararas覺 anlamalar覺n bas覺n meslei mensuplar覺na tan覺d覺覺 ve ileride tan覺yaca覺 bütün haklar覺 savunmak.
28. Kanunlara uygun olarak uluslararas覺 mesleki toplant覺larda üyelerini temsil etmek, gerektiinde genel kanunlara uygun olarak uluslararas覺 meslek örgütleriyle ilikiler kurmak, üye olmak.
29. Gazetecilik yar覺mas覺 düzenlemek ve gerektiinde baka mesleki yar覺malar düzenlemek.
30. Kanunlar覺n izin verdii hallerde ve ölçülerde ba覺 toplamak ve gelir temin etmek.
31. Vak覺f ve yard覺m sand覺klar覺 gibi kurumlar kurmak ve kurulacak vak覺f ve sand覺klara kat覺lmak. Y覺ll覺k katk覺 günün artlar覺na göre, Yönetim Kurulu taraf覺ndan belirlenir.
32. Mesleki ve sosyal gelime için üyelerine yurtiçinde ve d覺覺nda eitim olanaklar覺 salamak.
33. Edirne Gazeteciler Dernei’nin ad覺 ve logosunun bulunmas覺 koulu ile sponsorluk anlamalar覺 yapmak, marka ile ad kullan覺m hakk覺 sözlemeleri yapmak.
34. Kanunlarla verilen dier yetkileri kullanmak.
BÖLÜM: B
ÜYEL襤K
Dernek üyelii
MADDE IV - Dernein as覺l üyelik ve fahri üyelik olmak üzere iki türlü üyelii vard覺r.
01. As覺l Üyelik: Düzenli bir ekilde, günlük yahut süreli yaz覺l覺, görüntülü, sesli veya elektronik bas覺n ve yay覺n organ覺nda, kadrolu veya sözlemeli, haber alma, ileme, iletme veya görü, fikir belirtme görevi üstlenen ve as覺l ii ile bal覺ca geçim kayna覺 bu olup, çal覺t覺覺 iletme ile ilgili yasalar kar覺s覺ndaki konumu bu tan覺ma uygun olanlar gazetecidir.
Gazete, dergi, haber-fotoraf ajans覺, radyo ve televizyon kurulular覺nda Bas覺n-Yay覺n Genel Müdürlüü'nün 'gazetecilik' niteliindeki görevlerinde en az bir y覺l çal覺m覺 veya çal覺t覺r覺lm覺 olanlar, (5)inci maddede belirtilen artlar覺 ta覺mak kayd覺yla her gerçek ve tüzel kii, yaz覺l覺 olarak bavuru yaparak dernee as覺l üye olabilirler.
02. Fahri Üyelik: As覺l üyelik niteliklerine sahip olmay覺p, bas覺n mesleinin ve cemiyetin gelimesine maddi veya manevi katk覺da bulunanlar bavuru gerektirmeksizin yönetim kurulu karar覺 ile “ fahri üye” kabul edilebilirler.
Ayr覺ca üyelik bavurusu gereklerini yerine getirmeleri kouluyla en az bir y覺l telif alarak çal覺malar覺na kar覺n geçimlerini sadece bu yolla salayanlar, en az 5 y覺l bas覺n kurulular覺n覺n gazetecilik d覺覺 çeitli birimlerinde çal覺t覺klar覺n覺 kan覺tlayanlar fahri üye olabilirler. Fahri üye say覺s覺 hiçbir zaman, as覺l üye say覺s覺n覺n yar覺s覺n覺 geçemez. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakk覺 yoktur. Bas覺n mesleinin ve cemiyetin gelimesine maddi veya manevi katk覺da bulunduu için fahri üye olanlar, isterlerse aidat ödeyebilirler.
As覺l üye olma artlar覺
MADDE V - Dernee As覺l Üye olabilmek için u koullar gereklidir.
01. Fiil ehliyet sahibi gerçek veya tüzel kii olmak
02. Meslek onuruyla badamayan kötü ün sahibi olmamak.
03. Dernein amac覺 ile tüzük ilkelerine ayk覺r覺 uralar içinde bulunmamak.
04. Gazetecilik mesleinde Bas覺n 襤 Kanunu’nun öngördüü artlarda en az bir y覺l çal覺mak ve/veya Sar覺 Bas覺n Kart覺 sahibi olmak, ve / veya Sar覺 Bas覺n Kart覺 yönetmeliinde yer alan kart alma artlar覺na haiz sigortal覺 çal覺mak.
05. Uluslararas覺 ve ulusal alanda kabul görmü bas覺n meslek ilkelerine ayk覺r覺 davran覺ta bulunmam覺 olmak.
Üyelik için bavuru
MADDE VI - As覺l ve fahri üyelik için bavuru, Dernei’n haz覺rlad覺覺 özel giri bildirgesini doldurup, imzalayarak yaz覺l覺 olarak yap覺l覺r. 2 dernek üyesi taraf覺ndan önerilerek dilekçeye iki fotoraf, varsa Bas覺n 襤 Kanunu’na uygun çal覺t覺覺n覺 gösterir onayl覺 belge, varsa sar覺 bas覺n kart覺n覺n fotokopisi, yoksa çal覺t覺覺 kurumdan ald覺覺 görevini belirtir belge, sigortal覺 olduuna dair prim tahakkuk cetveli ve nüfus kimliinin onayl覺 sureti, ikametgâh belgesi, giri aidat覺 olan 50 TL’lik bedelin banka makbuzu eklenir.
襤stenen tüm evrak tamam ise, bavuru dilekçesi, gelen evrak defterine kaydedilir ve bavuru sahibine bir al覺nd覺 belgesi verilir.
Üyelik hakk覺nda karar
MADDE VII - Üyelik bavurusunun kabul veya reddine dair karar verme yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, bu karar覺nda gerekçe göstermek zorunda deildir. Yönetim kurulu, üyelik için yap覺lan bavurular覺, 30 gün içinde olumlu veya olumsuz karara balay覺p, sonucu bavuru sahibine gerekçe göstermek zorunda olmaks覺z覺n yaz覺l覺 olarak bildirmek zorundad覺r.
Üyelerin haklar覺
MADDE VIII - Dernek as覺l üyeleri eit haklara sahiptir. Her üyenin yap覺lan olaan, olaanüstü, mali vs. genel kurullarda bir oy hakk覺 vard覺r. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundad覺r. Sadece gazetecilik yaparak meslekten emekli olanlar ile Edirne Gazeteciler Dernei’ne bakanl覺k yapm覺 olan kiilerin, tüzüün üyelikle ilgili maddesinde öngörülen artlar覺 kaybetmeleri halinde dahi üyelikleri devam eder.
Edirne Gazeteciler Dernei’nin üyelik ilkeleri
MADDE IX - Edirne Gazeteciler Dernei’ne üyelik bavurusunda bulunanlar, uluslararas覺 ve ulusal alanda kabul görmü bas覺n meslek ilkelerine ayk覺r覺 davran覺ta bulunmamay覺 kay覺ts覺z arts覺z kabul ederler. Ayr覺ca, Edirne Gazeteciler Dernei üyesi, dier üyelere ve meslektalar覺na yönelik eletiri s覺n覺rlar覺n覺 aan, özel yaama ilikin iftira niteliinde, küçük düürücü, aa覺lay覺c覺 yaz覺lar yazmaz, haber yapmaz, söylemlere yer vermez.
Dier yükümlülükler, yapt覺r覺mlar ve üyeliin sona ermesi
MADDE X - Edirne Gazeteciler Dernei üyelerinin yükümlülükleri ve 9. maddede yer alan üyelik ilkelerine uyulmamas覺 durumunda uygulanacak yapt覺r覺mlar:
01. Üyelik ilkelerine uymad覺覺 belirlenen üyelerin üyeliklerinin son bulmas覺na Yönetim Kurulu karar verir.
02. Üyeler adres, telefon, iyeri vb. üyelikle ilgili tüm deiiklikleri bir ay içinde Edirne Gazeteciler Dernei’ne yaz覺l覺 olarak bildirmek zorundad覺r. Adres deiikliini bildirmeyen üyenin Edirne Gazeteciler Dernei’nde kay覺tl覺 son adresine gönderilen bildirimler geçerlidir. Üyelerin y覺ll覺k ödenti borçlar覺na ilikin bildirimler, disiplin cezalar覺 ile Genel Kurul çar覺lar覺, yasan覺n öngördüü ekilde gönderilir ya da yaz覺l覺 olarak imza kar覺l覺覺 elden verilir.
03. Yasal engeli olan veya sonradan ortaya ç覺kan üyenin üyelii düer. Bu kiinin kayd覺, Yönetim Kurulu karar覺 ile silinir.
04. Üyelikten ç覺kma, yaz覺l覺 istekle olur. Bu istein Edirne Gazeteciler Dernei Yönetim Kurulu Bakanl覺覺’na yap覺lmas覺 zorunludur. Üyenin istifa ettiine dair yaz覺l覺 bavurusunun dernee ulamas覺 ile üyelik sona erer. Bunun d覺覺nda, ölüm ile tüzük hükümlerine uymama hallerinde de yönetim kurulu karar覺 ile dernek üyeliine son verilir.
05. Uyar覺, k覺nama ve üyelikten kesin ç覺karma, Yönetim Kurulu karar覺 ile olur. Karar, Yönetim Kurulu’nca ilgili kiiye yaz覺l覺 olarak bildirilir.
06. Haklar覺nda disiplin suçu nedeni ile üyelikten kesin ç覺karma karar覺 verilmi olan eski üyeler, üyelik için yeniden bavuruda bulunamazlar. Bu kiiler yeniden üyelie ancak Genel Kurul karar覺 ile al覺nabilir..
07. Gerek istifa ve gerekse yönetim kurulu ile silinme hallerinde, durum Üye Kay覺t Defteri’ne ilenir. Durum üyenin bilinen adresine tebli olunur. Tebliden itibaren 15 gün içinde, silinme karar覺na kar覺 üyenin itiraz hakk覺 vard覺r. Bu itiraz, ilk genel kurulda görüülmek üzere gündeme al覺n覺r. Genel kurul karar覺 kesindir.
08. Dernek üyesi iken askerlik görevine balayanlar覺n, üyelikleri ask覺ya al覺n覺r. Terhis belgesinin ibraz覺ndan sonra üyelik kendiliinden devam eder.
Bölüm: C
DERNE襤N ORGANLARI
Dernein Organlar覺
MADDE XI - Dernein organlar覺 unlard覺r:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
Genel Kurul
MADDE XII - Genel kurul, as覺l üyelerden oluan en üst ve en yetkili kuruldur. Genel kurul iki y覺lda bir Mart ay覺nda yönetim kurulunun çar覺s覺 üzerine il merkezinde olaan olarak toplan覺r.
Olaanüstü genel kurul
MADDE XII - Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüü hallerde veya dernek üyelerinden bete birinin yaz覺l覺 istei üzerine genel kurul olaanüstü olarak toplan覺r.
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin bete birinin yaz覺l覺 istei üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplant覺ya ça覺rmazsa, denetleme kurulu veya toplant覺 isteinde bulunan üyelerden birinin bavurusu üzerine mahalli sulh hukuk hâkiminin karar覺na bavurulur.
Çar覺 usulü
MADDE XIV - Yönetim kurulu, dernek tüzüüne göre genel kurula kat覺lma hakk覺 bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula kat覺lacak üyelere en az on be gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle veya yaz覺l覺 olarak ya da elektronik posta yoluyla duyurulur. Bu duyuruda birinci toplant覺da gerekli çounluk salanamazsa, genel kurul toplant覺s覺n覺n en az bir hafta sonra (en çok 60 gün sonra) yine günü, saati ve yeri belirtilerek, çounluk aranmaks覺z覺n toplanaca覺 belirtilir. 襤lk toplant覺 ile ikinci toplant覺 aras覺nda b覺rak覺lacak zaman, bir haftadan az 60 günden çok olamaz.
Genel kurul toplant覺s覺 bir defadan fazla geri b覺rak覺lamaz.
Toplant覺 usulü
Madde XV - Genel kurul, kat覺lma hakk覺 bulunan üyelerin salt çounluunun, tüzük deiiklii ve dernein feshi hallerinde ise üçte ikisinin kat覺l覺m覺yla toplan覺r; çounluun salanamamas覺 sebebiyle toplant覺n覺n ertelenmesi durumunda ikinci toplant覺da çounluk aranmaz. Ancak, bu toplant覺ya kat覺lan üye say覺s覺, yönetim ve denetim kurullar覺 üye tam say覺s覺n覺n iki kat覺ndan az olamaz.
Genel kurula kat覺lma hakk覺 bulunan üyelerin listesi toplant覺 yerinde haz覺r bulundurulur. Toplant覺 yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmi kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler taraf覺ndan kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlar覺 kar覺s覺na imza koyarak toplant覺 yerine girerler.
Toplant覺 yeter say覺s覺 salanm覺sa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplant覺 yönetim kurulu bakan覺 veya görevlendirecei yönetim kurulu üyelerinden biri taraf覺ndan aç覺l覺r. Toplant覺 yeter say覺s覺 salanamamas覺 halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
襤stiklal Mar覺 ve sayg覺 duruundan sonra, toplant覺y覺 yönetmek üzere bir bakan ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluturulur.
Dernek organlar覺n覺n seçimi için yap覺lacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin kar覺lar覺n覺 imzalamalar覺 zorunludur.
Toplant覺n覺n yönetimi ve güvenliinin salanmas覺 divan bakan覺na aittir.
Genel kurulda, yaln覺zca gündemde yer alan maddeler görüülür. Ancak toplant覺da haz覺r bulunan üyelerin onda biri taraf覺ndan görüülmesi yaz覺l覺 olarak istenen konular覺n gündeme al覺nmas覺 zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakk覺 vard覺r; üye oyunu ahsen kullanmak zorundad覺r. Onursal üyeler genel kurul toplant覺lar覺na kat覺labilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kiinin üye olmas覺 halinde, tüzel kiinin yönetim kurulu bakan覺 veya temsille görevlendirecei kii oy kullan覺r.
Toplant覺da görüülen konular ve al覺nan kararlar bir tutanaa yaz覺l覺r ve divan bakan覺 ile yazmanlar taraf覺ndan birlikte imzalan覺r. Toplant覺 sonunda, tutanak ve dier belgeler yönetim kurulu bakan覺na teslim edilir. Yönetim kurulu bakan覺 bu belgelerin korunmas覺ndan ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel kurulun oy kullanma ve karar alma usul ve ekilleri
Madde XVI - Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimlerinin gizli oylama ile veya aç覺k oylama ile yap覺laca覺na, genel kurulda karar verilir. Dier konulardaki bütün kararlar ise aç覺k olarak oylan覺r. Gizli oylar, mühürlenmi zarflar覺n üyeler taraf覺ndan gerei yap覺ld覺ktan sonra seçim sand覺覺na at覺lmas覺 ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra aç覺k dökümü yap覺larak belirlenen oylard覺r.
Aç覺k oylamada, genel kurul bakan覺n覺n belirtecei yöntem uygulan覺r.
Genel kurul kararlar覺, toplant覺ya kat覺lan üyelerin salt çounluuyla al覺n覺r. u kadar ki, tüzük deiiklii ve dernein feshi kararlar覺, ancak toplant覺ya kat覺lan üyelerin üçte iki çounluuyla al覺nabilir.
Kurullar覺n seçimi
MADDE XVII – Edirne Gazeteciler Dernei Genel Kurulu, Bakan覺, yönetim kurulunu ve denetleme kurulunu ve yedek üyeleri yasada belirtilen ekilde seçer.
a) Edirne Gazeteciler Dernei üyelerinin, organlara aday olabilmeleri için:
01) As覺l üye olmas覺.
02) Son be y覺l içinde disiplin cezas覺 almam覺 olmalar覺,
03) Bir üye birden çok organa aday olamaz ve görev alamaz.
04) Bakan adaylar覺n覺n sar覺 bas覺n kart覺 sahibi olmas覺, meslekte en az  5 (be) y覺l sigortal覺 olarak çal覺m覺 olmas覺 ve en az 5 (be) y覺l Edirne Gazeteciler Dernei as覺l üyesi olmas覺 gerekir.
05) Yönetim Kurulu üye adaylar覺n覺n meslekte en az 2 (iki) y覺l sigortal覺 olarak çal覺m覺 olmas覺 ve en az 2 (iki) y覺l Edirne Gazeteciler Dernei as覺l üyesi olmas覺 gerekir
b) Adayl覺k bavurusu
Genel kurul toplant覺s覺nda organlara aday olabilme koullar覺n覺 ta覺yan EGD üyeleri; Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’na bir Bakan aday覺n覺n listesi ile birlikte aday olabilir; tek ba覺na bu organlara aday olamaz.
Bakan adaylar覺;
- Bakan aday覺 olarak kendi adlar覺n覺 ve soyadlar覺n覺,
- Yönetim Kurulu bal覺覺 alt覺nda 6 (alt覺) üyenin adlar覺n覺 ve soyadlar覺n覺, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri bal覺覺 alt覺nda 6 (alt覺) üyenin ad ve soyadlar覺n覺,
- Denetleme Kurulu bal覺覺 alt覺nda üç üyenin adlar覺n覺 ve soyadlar覺n覺, Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri bal覺覺 alt覺nda üç üyenin ad ve soyadlar覺n覺,seçim için düzenleyecekleri listeye yazar.
c) Oy kullan覺m覺 ve say覺m覺
01) Seçimler, gizli oy ve aç覺k say覺mla veya Genel Kurul’da oylanmak art覺yla aç覺k oylama yöntemiyle yap覺l覺r.
02) Bakan adaylar覺, dilerse oy kullan覺m覺 ve say覺m覺 s覺ras覺nda her sand覺k için ayr覺 birer gözlemci bulundurabilir.
03) Her üye, oyunu kendi kullanmak zorundad覺r.
04) Seçime kat覺lan üyeler, seçim gizli oy ve aç覺k say覺mla yap覺lacaksa, aday listelerinden birini, kendilerine verilen mühürlü zarfa koyar. Üyeler, kongre divan覺nca veya genel kurulca seçilecek “Tasnif heyeti”nce oluturulacak en az iki kiiden oluan sand覺k kurullar覺n覺n önünde, kimlik incelemesinden sonra ve Genel Kurul Üye Kat覺l覺m Listesi’nde adlar覺n覺n kar覺s覺n覺 imzalayarak, mühürlü zarf覺 sand覺a atarak oylar覺n覺 kullan覺r.
05) Say覺mda seçim sand覺覺ndan ç覺kan zarf say覺s覺, oy kullanan üyelerin say覺s覺ndan çok olursa; o say覺da zarf, rast gele seçilerek, aç覺lmadan yok edilir.
d) Seçim sonuçlar覺
01) Seçim bittikten sonra Genel Kurul Divan覺 listelerin say覺m覺n覺 yapar ve sonucu bir tutanakla belirler.
02) Genel Kurul Divan覺 seçim sonuçlar覺n覺, Genel Kurul’a aç覺klar.
03) Olaan veya olaanüstü genel kurul toplant覺lar覺n覺 izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurullar覺 ile dier organlara seçilen as覺l ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Edirne Gazeteciler Dernei yönetim kurulu bakan覺 taraf覺ndan mülki idare amirliine bildirilir:
* Divan bakan覺 ve iki yazman taraf覺ndan imzalanm覺 genel kurul toplant覺 tutana覺 örnei,
* Tüzük deiiklii yap覺lm覺sa, tüzüün deien maddelerinin yeni ve eski ekli ile dernek tüzüünün son eklinin her sayfas覺 yönetim kurulunca imzalanm覺 örnei.
Genel kurul sonuç bildirimi, Edirne Gazeteciler Dernei yönetim kurulu taraf覺ndan yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi taraf覺ndan da yap覺labilir. Bildirimin yap覺lmamas覺ndan yönetim kurulu bakan覺 sorumludur.
Genel kurulun görev ve yetkileri:
MADDE XVIII - Genel kurulun görev ve yetkileri unlard覺r:
01) Edirne Gazeteciler Dernei Genel Kurulu kendi üyeleri aras覺ndan yönetim kurulunun bakan覺n覺, as覺l ve yedek üyeleriyle Denetim Kurulunun as覺l ve yedek üyelerini, Türkiye Gazeteiler Federasyonu Delegelerini aday listeleri aras覺ndan tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu da, kendi üyeleri aras覺ndan iki y覺l için bir bakan yard覺mc覺s覺, bir sekreter ve bir sayman seçer.
02) Dernek tüzüünün deitirilmesi,
03) Yönetim ve denetim kurullar覺n覺n raporlar覺n覺n görüülmesi ve yönetim kurulunun aklanmas覺,
04) Edirne Gazeteciler Dernei için gerekli ta覺nmaz mallar覺n sat覺n al覺nmas覺 veya Edirne Gazeteciler Dernei mal覺 ta覺nmaz mallar覺n sat覺lmas覺, kamu kurulular覺nca Edirne Gazeteciler Dernei için sürekli olarak ayr覺lan ta覺n覺r veya ta覺nmaz mallar覺n iletilmesi veya iletmeye verilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
05) Dernein federasyona kat覺lmas覺 veya ayr覺lmas覺,
06) Dernein uluslararas覺 faaliyetlerde bulunmas覺, yurt d覺覺ndaki dernek veya kurululara üye olarak kat覺lmas覺 veya ayr覺lmas覺 için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
07) Dernein feshedilmesi,
08) Yönetim Kurulu karar覺 ile ç覺kar覺lmas覺na karar verilen üyenin, yaz覺l覺 bavurusunun görüülerek kesin karara balanmas覺.
09) Dernein amaçlar覺 dorultusunda kurulacak vak覺f, yard覺mlama sand覺覺, emekli sand覺覺, federasyon gibi kurulular覺n kurulmas覺, ortak olunmas覺 konusunda karar almak ve bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek; Federasyon üyesi olmas覺 halinde, federasyon tüzüünde öngörülen nitelikte ve say覺da delegeleri seçmek.
10) Vak覺f, yard覺mlama ya da dayan覺ma sand覺klar覺 kurulmas覺 konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
11) Yurtiçi ve yurtd覺覺nda irketler kurma veya kurulmu irketlere ortak olma, ortak alma konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
12) Yönetim kurulunun dier önerilerinin incelenip karara balanmas覺,
13) Dernein en yetkili organ覺 olarak dernein dier bir organ覺na verilmemi olan ilerin görülmesi ve yetkilerin kullan覺lmas覺,
14) Mevzuatta genel kurulca yap覺lmas覺 belirtilen dier görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, bu yetkilerini baka kurullara devredemez.
Bakan覺n görev ve yetkileri
Madde XIX – Bakan’覺n görevleri unlard覺r:
a) Edirne Gazeteciler Dernei Yönetim Kurulu'na bakanl覺k yapmak, Yönetim Kurulu kararlar覺n覺 uygulamak veya uygulatmak,
b) Edirne Gazeteciler Dernei'nin faaliyetlerini kanun, yönetmelik, tüzük ve dier mevzuata göre yürütmek,
c) Edirne Gazeteciler Dernei'nin itirak edecei veya kuraca覺 her türlü ticari irketlere Yönetim Kurulu Bakanl覺覺 yapmak,
d) Edirne Gazeteciler Dernei'ni yurtiçi ve yurtd覺覺nda temsil etmek,
e) Bakanl覺a gönderilen rapor, tebli, önerileri vs. deerlendirerek uygun görülenlerini uygulamak veya uygulatmak, gerektii hallerde görüülmek üzere Yönetim Kurulu veya Genel Kurul gündemine almak,
Yönetim Kurulu
MADDE XX - Yönetim kurulu, genel kurul taraf覺ndan 2 (iki) y覺l için seçilen bakan ve 6 (alt覺) üyeden oluur. Ayr覺ca 6 (alt覺) da yedek üye seçilir.
Yönetim kurulu, bakan ve üyelerinin seçiminin kesinlemesinden sonra yönetim kurulu bakan覺n覺n çar覺s覺 üzerine yapaca覺 ilk toplant覺da, kendi üyeleri aras覺ndan yarg覺 gözetiminde olmaks覺z覺n 2 (iki) y覺l için bir bakan yard覺mc覺s覺 ile bir sekreter ve bir sayman üyeyi gizli oy ve aç覺k tasnif usulüyle veya aç覺k oylama ile seçer.
Genel kurul sonuç bildirimini 30 gün içinde en büyük mülki amirlie verir.
Bakan dernei temsil eder. Yokluunda bakan yard覺mc覺s覺 vekâlet eder. Sekreter üye dernein yaz覺malar覺 ve ilgili defter ve kay覺tlar覺n tutulmas覺ndan sorumludur. Sayman üye dernein mali ilemlerinden ve bununla ilgili defter ve kay覺tlar覺n tutulmas覺ndan sorumludur.
Yönetim kurulu ilk toplant覺s覺nda, kurulun olaan toplant覺lar覺n覺 gün ve saatini belirler. Bunu imzas覺 ile örenen üyelere ayr覺ca her toplant覺 için çar覺 ç覺kar覺lmaz. Olaan toplant覺lar bir ay süreden daha uzak olamaz. Üst üste dört olaan toplant覺ya mazeretsiz olarak kat覺lmayan yönetim kurulu üyesinin bu üyelii kendiliinden düer; yerine yedek üye listesinden belirlenen bir yedek üye çar覺l覺r. Yönetim kurulunda herhangi bir nedenle boalma halinde yedek üyelerin çar覺lmas覺 zorunludur.
Bakanl覺覺n ölüm, istifa gibi herhangi bir nedenle boalmas覺 halinde olaanüstü genel kurul yap覺larak yeni Bakan seçilir. Yeni seçilen Bakan öncekinin görev süresini tamamlar. Olaan Genel Kurula alt覺 ay kala boalma halinde yönetim kurulunun belirleyecei Bakan Yard覺mc覺s覺 vekil s覺fat覺 ile görevi Olaan Genel Kurula kadar yürütür.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE XXI - Yönetim kurulunun görevleri unlard覺r:
01) Tüzüün 2’inci ve 3’üncü maddesinde öngörülen amaç ve amaca yönelik çal覺malar覺 düzenlemek ve gerçekletirmek.
02) Dernei temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kiiye yetki vermek.
03) Genel Kurulca aç覺lmas覺na karar verilen ubelerin ube kurucular覺na yetki vermek, gerektiinde, “temsilci” görevlendirmek.
04) Dernein gelir ve giderlerine ait ilemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi haz覺rlayarak genel kurula sunmak.
05) Meslein geliimi ve üyelerinin mesleki ilerlemeleri için her türlü etkinliklerde bulunmak, tedbirler ve kararlar almak.
06) Federasyon üyesi olma halinde, federasyon ile olan her türlü yaz覺ma ve ilikileri düzenli bir ekilde yürütmek, temsil etmek, genel kurulda seçilen as覺l ve yedek delege listesini, seçilenlerin nitelikleri de belirtilerek on be gün içinde federasyon genel bakanl覺覺na göndermek; federasyon tüzüünde belirtilen dönemlerde ve miktarlarda üyelik aidat覺n覺 göndermek.
07) Yönetim Kurulu üyeleri d覺覺ndan Edirne Gazeteciler Dernei üyesi veya üye olmayan profesyonel bir genel sekreter atamak, görev ve yetkilerini, maa覺n覺 belirlemek. Edirne Gazeteciler Dernei tüzüünde yer alan amaçlar覺 gerçekletirmek için gerekli personel kadrolar覺n覺 oluturmak.
08) Edirne Gazeteciler Dernei’nin uluslararas覺 etkinlikte bulunmas覺, yurtd覺覺ndaki dernek ve kurululara üye olarak kat覺lmas覺 veya bu kurululardan ayr覺lmas覺 karar覺n覺 vermek.
09) Gerekli gördüü say覺da komite oluturup bu komitelere bakan ve üyeleri atamak.
10) Dernein çal覺malar覺 ile ilgili yönetmelikleri haz覺rlayarak genel kurul onay覺na sunmak,
11) Genel kurulun verdii yetki ile ta覺nmaz mal sat覺n almak, dernee ait ta覺n覺r ve ta覺nmaz mallar覺 satmak, bina veya tesis ina ettirmek, kira sözlemesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
12) Genel kurulda al覺nan kararlar覺 uygulamak,
13) Her faaliyet y覺l覺 sonunda dernein iletme hesab覺 tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çal覺malar覺n覺 aç覺klayan raporunu düzenlemek, topland覺覺nda genel kurula sunmak,
14) Bütçenin uygulanmas覺n覺 salamak,
15) Dernee üye al覺nmas覺 veya üyelikten ç覺kar覺lma hususlar覺nda karar vermek,
16) Dernein amac覺n覺 gerçekletirmek için yetkisi dahilinde her çeit karar覺 almak ve uygulamak,
17) Üye giri ve y覺ll覺k aidat覺n覺 belirlemek.
18) Dernekler Yasas覺, ilgili yasa ve yönetmelikler, mevzuat ve bu tüzük ile kendisine tan覺nan yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmak.
Denetleme Kurulu
MADDE XXII - Denetleme kurulu genel kurulca 2 (iki) y覺l için seçilen 3 (üç) üyeden oluur. Ayn覺 seçimde ayr覺ca 3 (üç) yedek üye seçilir.
Denetleme Kurulu as覺l üyeliinde istifa veya baka sebeplerden dolay覺 boalma olduu takdirde s覺ras覺na bak覺lmaks覺z覺n yedek üyelerden birinin göreve çar覺lmas覺 mecburidir.
Kurul seçimden sonraki ilk toplant覺da kendi aras覺ndan bir bakan seçer. Bakan覺n yokluunda en k覺demli üye bakanl覺k yapar.
Denetleme Kurulu’nun görevleri
MADDE XXIII - Edirne Gazeteciler Dernei Denetim Kurulu; dernein, tüzüünde gösterilen amaç ve amac覺n gerçekletirilmesi için sürdürülecei belirtilen çal覺ma konular覺 dorultusunda faaliyet gösterip göstermediini, defter, hesap ve kay覺tlar覺n mevzuata ve dernek tüzüüne uygun olarak tutulup tutulmad覺覺n覺, Edirne Gazeteciler Dernei tüzüünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir y覺l覺 geçmeyen aral覺klarla denetler ve denetim sonuçlar覺n覺 bir rapor halinde yönetim kuruluna ve topland覺覺nda genel kurula sunar.
Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kay覺tlar覺n, dernek yetkilileri taraf覺ndan gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteinin yerine getirilmesi zorunludur.
Denetleme Kurulu gerektiinde genel kurulu toplant覺ya ça覺r覺r.
襤ç Denetim
Madde XXIV - Edirne Gazeteciler Dernei’nde iç denetim esast覺r. Edirne Gazeteciler Drnei’nde genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu taraf覺ndan iç denetim yap覺labilecei gibi, ba覺ms覺z denetim kii ve kurulular覺na da denetim yapt覺r覺labilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya ba覺ms覺z denetim kii veya kurulular覺nca denetim yap覺lm覺 olmas覺, denetleme kurulunun yükümlülüünü ortadan kald覺rmaz.
Disiplin ilemleri
MADDE XXV - Disiplin ilemleri, yönetim kurulunca yürütülür. Edirne Gazeteciler Dernei yönetim kurulu, yaz覺l覺 ikâyet üzerine veya kendiliinden yapt覺覺 kovuturma sonucunda, üyelik artlar覺na, dernek tüzüüne, meslein sayg覺nl覺覺na ve onuruna zarar verdii saptanan üyeye, eylemin a覺rl覺覺na göre, yaz覺l覺 uyar覺, k覺nama ve üyelikten ihraç cezalar覺ndan birini verir. Karar üyeye teblii olunur. Bu kararlardan sadece, üyelikten ç覺karma karar覺na kar覺, genel kurula itiraz hakk覺 vard覺r. Bu durumda, genel kurul karar覺 belli oluncaya kadar an覺lan kiinin üyelii ask覺da kal覺r.
Dernek görevlileri ve ücretleri
MADDE XXVI – Edirne Gazeteciler Dernei hizmetleri, gönüllüler veya yönetim kurulu karar覺 ile göreve balat覺lan ücretliler arac覺l覺覺yla yürütülebilir. Yürürlükte ve ç覺kacak olan yasa, yönetmelik ve genelgelerde vs. öngörülen hükümler uygulan覺r.
Bölüm:D
襤DAR襤 VE MAL襤 襤LER
Defter Tutma Esaslar覺
MADDE XXVII - Edirne Gazeteciler Dernei iletme hesab覺 esas覺na göre defter tutar. Ancak, y覺ll覺k brüt geliri 2006 y覺l覺 için 500 Bin TL’yi at覺覺nda, takip eden hesap döneminden balayarak bilanço esas覺na göre defter tutar.
Edirne Gazeteciler Dernei, yukar覺da belirtilen hadde bal覺 kalmaks覺z覺n yönetim kurulu karar覺 ile bilanço esas覺na göre defter tutabilir. Edirne Gazeteciler Dernei, bilanço esas覺na geçtikten sonra, üst üste iki hesap döneminde yukar覺da belirtilen haddin alt覺na düerse, takip eden y覺ldan itibaren iletme hesab覺 esas覺na dönebilir.
Edirne Gazeteciler Dernei ticari iletme kurarsa, ticari iletmeleri için, ayr覺ca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutar.
Tutulacak defterler
MADDE XXVIII -Edirne Gazeteciler Dernei aa覺da yaz覺l覺 defterleri tutar.
a) 襤letme hesab覺 esas覺nda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:
01) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlar覺 tarih ve numara s覺ras覺yla bu deftere yaz覺l覺r ve kararlar覺n alt覺 toplant覺ya kat覺lan üyelerce imzalan覺r.
02) Üye Kay覺t Defteri: Dernee üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernee giri ve ç覺k覺 tarihleri bu deftere ilenir. Üyelerin ödedikleri giri ve y覺ll覺k aidat miktarlar覺 bu deftere ilenebilir.
03) Evrak Kay覺t Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve s覺ra numaras覺 ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrak覺n as覺llar覺 ve giden evrak覺n kopyalar覺 dosyalan覺r. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar ç覺kt覺s覺 al覺nmak suretiyle saklan覺r.
04) Demirba Defteri: Dernee ait demirbalar覺n edinme tarihi ve ekli ile kullan覺ld覺klar覺 veya verildikleri yerler ve kullan覺m sürelerini dolduranlar覺n kay覺ttan düürülmesi bu deftere ilenir.
05) 襤letme Hesab覺 Defteri: Dernek ad覺na al覺nan gelirler ve yap覺lan giderler aç覺k ve düzenli olarak bu deftere ilenir.
06) Al覺nd覺 Belgesi Kay覺t Defteri: Al覺nd覺 belgelerinin seri ve s覺ra numaralar覺, bu belgeleri alan ve iade edenlerin ad覺, soyad覺 ve imzalar覺 ile ald覺klar覺 ve iade ettikleri tarihler bu deftere ilenir.
b) Bilanço esas覺nda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:
01) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlar覺 tarih ve numara s覺ras覺yla bu deftere yaz覺l覺r ve kararlar覺n alt覺 toplant覺ya kat覺lan üyelerce imzalan覺r.
02) Üye Kay覺t Defteri: Dernee üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernee giri ve ç覺k覺 tarihleri bu deftere ilenir. Üyelerin ödedikleri giri ve y覺ll覺k aidat miktarlar覺 bu deftere ilenebilir.
03) Evrak Kay覺t Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve s覺ra numaras覺 ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrak覺n as覺llar覺 ve giden evrak覺n kopyalar覺 dosyalan覺r. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar ç覺kt覺s覺 al覺nmak suretiyle saklan覺r.
04) Al覺nd覺 Belgesi Kay覺t Defteri: Al覺nd覺 belgelerinin seri ve s覺ra numaralar覺, bu belgeleri alan ve iade edenlerin ad覺, soyad覺 ve imzalar覺 ile ald覺klar覺 ve iade ettikleri tarihler bu deftere ilenir.
05) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kay覺t ekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanl覺覺’na verdii yetkiye istinaden yay覺mlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblileri esaslar覺na göre yap覺l覺r.
Bu maddede say覺lan ve Edirne Gazeteciler Dernei taraf覺ndan tutulmas覺 zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onayl覺 olmas覺 zorunludur.
Kay覺t usulü- kay覺t zaman覺
MADDE XXIX - Edirne Gazeteciler Dernei’nin defter ve kay覺tlar覺 Dernekler Yönetmelii’nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.
Defterlerin tasdiki
MADDE XXX - Defterler kullan覺lmaya balamadan önce il dernekler müdürlüüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullan覺lmas覺na sayfalar覺 bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yap覺lmaz. Bilanço esas覺na göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yaprakl覺 defterlerin, kullan覺laca覺 y覺ldan önce gelen son ayda, her y覺l yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Dernein ad覺, kütük numaras覺, yerleim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduu, tasdik tarihi, tasdik numaras覺, tasdiki yapan makam覺n resmi mühür ve imzas覺n覺 içeren tasdik erhleri defterin ilk sayfas覺na yaz覺l覺r veya Tasdik erhi Formu doldurulup defterin ilk sayfas覺na yap覺t覺r覺larak köeleri tasdiki yapan makam taraf覺ndan mühürlenir. Defterin son sayfas覺, defterin kaç sayfadan ibaret olduu, tasdik tarihi ve numaras覺 belirtilerek tasdik makam覺 taraf覺ndan mühürlenir ve imzalan覺r.
Defterlerin her sayfas覺 s覺ra numaras覺yla teselsül edip etmedii kontrol edilerek mühürlenir.
Gelir ve gider belgeleri
MADDE XXXI - Edirne Gazeteciler Dernei gelirleri al覺nd覺 belgesi ile tahsil edilir. cemiyet gelirlerinin bankalar arac覺l覺覺 ile tahsili halinde banka taraf覺ndan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler al覺nd覺 belgesi yerine geçer.
Edirne Gazeteciler Dernei giderleri ise fatura, perakende sat覺 fii, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yap覺l覺r. Edirne Gazeteciler Dernei, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsam覺nda bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulas覺, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenler.
Edirne Gazeteciler Dernei taraf覺ndan kii, kurum veya kurululara yap覺lacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yard覺m Teslim Belgesi ile yap覺l覺r. Kii, kurum veya kurulular taraf覺ndan Edirne Gazeteciler Dernei’ne yap覺lacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Ba覺 Al覺nd覺 Belgesi ile kabul edilir.
Bu belgeler; müteselsil seri ve s覺ra numaras覺 ta覺yan, kendinden karbonlu elli as覺l ve elli koçan yapra覺ndan meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yaz覺 makineleri arac覺l覺覺yla yazd覺r覺lacak form veya sürekli form eklinde EGD taraf覺ndan bast覺r覺l覺r. Form veya sürekli form eklinde bast覺r覺lacak belgelerin, belirtilen nitelikte olmas覺 zorunludur.
Saklama süresi
MADDE XXXII - Defterler hariç olmak üzere, Edirne Gazeteciler Dernei taraf覺ndan kullan覺lan al覺nd覺 belgeleri, harcama belgeleri ve dier belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler sakl覺 kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki say覺 ve tarih düzenine uygun olarak 5 y覺l süreyle saklan覺r.
Gelirler
MADDE XXXIII - Edirne Gazeteciler Dernei’nin gelirleri unlard覺r;
01) Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere 50 (elli) TL giri aidat覺,
02) Her as覺l üyeden al覺nacak y覺ll覺k 30 (otuz) (ayl覺k 2,5 TL.) TL üyelik aidat覺,
03) Dernekçe yap覺lan yay覺nlar, düzenlenen piyango, balo, elence, konser ve benzeri faaliyetlerden salanan ve iktisadi faaliyetlerden elde edilen kârlar,
04) Üyelere verilen kredilerden al覺nacak hizmet bedeli veya faiz gelirleri,
05) Bankaya yat覺r覺lan paralar覺n faizleri, fon vs. gelirleri,
06) Kime ve nereye ait olduu bilinmeyen ve en az bir y覺l emanet hesab覺nda tutulduktan sonra gelir kaydedilen paralar,
07) Yard覺m ve ba覺lar. Yard覺m toplama kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak ba覺 ve yard覺mlar.
08) Edirne Gazeteciler Dernei’nin mal varl覺覺ndan elde edilen gelirler. Kiralar ve iletmelerden salanan gelirler,
09) Edirne Gazeteciler Dernei’nin iletmelerinden ve kat覺l覺mlar覺ndan elde edilen gelirler,
10) Reklam ve sponsor gelirleri,
11) Sosyal tesis ve etkinliklerden salanan gelirler,
12) Ürün sat覺覺ndan elde edilen gelirler.
13) Borçlanma.
14) Dier gelirler.
Dernein borçlanma usulleri
Madde XXXIV - Dernek amac覺n覺 gerçekletirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulmas覺 halinde yönetim kurulu karar覺 ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet al覺m覺 konular覺nda olabilecei gibi nakit olarak da yap覺labilir.
Gider ve gelirlerde usul
Al覺nd覺 belgelerinin biçimi
MADDE XXXV - Edirne Gazeteciler Dernei, gelirlerinin tahsilinde kullan覺lacak Al覺nd覺 Belgeleri’ni yönetim kurulu karar覺yla bast覺r覺r. Al覺nd覺 belgeleri, müteselsil seri ve s覺ra numaras覺 ta覺yan kendinden karbonlu elli as覺l ve elli koçan yapra覺ndan meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yaz覺 makineleri arac覺l覺覺yla yazd覺r覺lan form veya sürekli kay覺t formu eklinde tertip edilir. Form veya sürekli form eklinde bast覺r覺lacak al覺nd覺 belgelerinin, belirtilen nitelikte olmas覺 zorunludur. Al覺nd覺 belgesi ciltlerinin koçan k覺sm覺 iki suret olarak bast覺r覺labilir. Ancak, koçan yapra覺n覺n bir suretinin cilt koçan覺nda, dierinin ise muhasebe evraklar覺 aras覺nda düzenli olarak saklanmas覺 zorunludur.
Al覺nd覺 belgelerinin bast覺r覺lmas覺
MADDE XXXVI - Bast覺r覺lan al覺nd覺 belgelerinin seri ve s覺ra numaralar覺 ile dier bask覺 ilerinde kusur bulunup bulunmad覺覺, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatal覺 olduu ortaya ç覺kan cilt veya formlar geri verilerek ayn覺 miktarda yenisi bast覺r覺l覺r. Al覺nd覺 belgeleri, matbaadan sayman üye taraf覺ndan bir tutanak ile teslim al覺n覺r.
Al覺nd覺 belgelerinin deftere kayd覺
MADDE XXXVII - Edirne Gazeteciler Dernei sayman覺nca teslim al覺nan al覺nd覺 belgeleri Al覺nd覺 Belgesi Kay覺t Defteri’ne kaydedilir. Al覺nd覺 belgelerinin, eski ve yeni saymanlar aras覺nda tutanakla devir teslimi yap覺l覺r.
Al覺nd覺 belgesi ciltlerinin bast覺r覺ld覺ktan sonra tamam覺, numaras覺 en küçük olan al覺nd覺 belgesi cildinden balamak üzere defterin yaln覺zca balang覺ç, biti ve serisi sütunlar覺 doldurularak, her bir sat覺rda bir al覺nd覺 belgesi cildi gösterilecek ekilde alt alta yaz覺lmak suretiyle kaydedilir. Defterin dier sütunlar覺, al覺nd覺 belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kiilere teslim edilmesi veya teslim edilen al覺nd覺 belgesi cildinin iade edilmesi s覺ras覺nda doldurulur.
Tamam覺 kullan覺lmad覺覺 halde herhangi bir nedenle iade edilen al覺nd覺 belgelerinin kullan覺lmayan yapraklar覺 tespit edilerek sayman ve iade eden kii taraf覺ndan tutanak alt覺na al覺n覺r. Bu ekilde iade edilen al覺nd覺 belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek baka bir kiiye verilebilir veya yapraklar覺 üzerine büyük harflerle ve görünebilecek ekilde iptal yaz覺larak bir daha kullan覺lmaz.
Form veya sürekli form eklinde bast覺r覺lan al覺nd覺 belgeleri de balang覺ç ve biti numaralar覺 elli as覺l ve elli koçan yapra覺n覺 ihtiva edecek ekilde grupland覺r覺larak yukar覺da belirtilen usule göre kaydedilir ve kullan覺l覺r.
Al覺nd覺 belgelerinden kaybolan veya çal覺nanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en k覺sa sürede dernekler birimlerine bildirilir.
Al覺nd覺 belgelerinin kullan覺m覺
MADDE XXXVIII - Al覺nd覺 belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza kar覺l覺覺 verilir ve kullan覺ld覺ktan sonra imza kar覺l覺覺 geri al覺n覺r. Bu ilemler Al覺nd覺 Belgesi Kay覺t Defteri’nde gösterilir.
Al覺nd覺 belgeleri, sabit boyal覺 sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunakl覺 bir biçimde silintisiz ve kaz覺nt覺s覺z olarak doldurulur. Ödemede bulunana as覺l yaprak kopar覺larak verilir, koçan k覺sm覺 ciltte b覺rak覺l覺r. Düzenleme s覺ras覺nda hata yap覺l覺rsa, hatal覺 belge yapra覺 ödemede bulunana verilmez. As覺l ve koçan yapraklar覺n üzerine “襤PTAL” ibaresi yaz覺l覺p her ikisi kopar覺lmadan ciltte b覺rak覺l覺r.
Form eklinde bast覺r覺lan al覺nd覺 belgeleri, elektronik sistemler arac覺l覺覺yla doldurulduktan sonra asl覺 ödemede bulunana verilir; sureti dosyas覺nda muhafaza edilir.
Yetki belgesi
MADDE XXXIX - Edirne Gazeteciler Dernei ad覺na gelir tahsil edecek kii veya kiiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu karar覺 ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kiilerin aç覺k kimlii, imzas覺 ve fotoraflar覺n覺 ihtiva eden Yetki Belgesi üç nüsha olarak düzenlenerek, Edirne Gazeteciler Dernei yönetim kurulu bakan覺nca onaylan覺r. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.
Edirne Gazeteciler Dernei ad覺na gelir tahsil edecek kiiler, ancak adlar覺na düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye balayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik s覺ra numaras覺 verilir.
Yetki belgelerinin süresi, Edirne Gazeteciler Dernei Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile s覺n覺rl覺d覺r. Yeni seçilen yönetim kurulunun, yetki belgelerini birinci f覺kra esaslar覺na göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya ad覺na yetki belgesi düzenlenen kiinin görevinden ayr覺lmas覺, ölümü, iine veya görevine son verilmesi, Edirne Gazeteciler Dernei’nin kendiliinden da覺ld覺覺n覺n tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmi olan yetki belgelerinin Edirne Gazeteciler Dernei yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayr覺ca, gelir toplama yetkisi Edirne Gazeteciler Dernei yönetim kurulu karar覺 ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili deiiklikler Edirne Gazeteciler Dernei yönetim kurulu bakan覺nca, onbe gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Gelirlerin teslim edilmesi
MADDE XXXX - Edirne Gazeteciler Dernei ad覺na gelir tahsil etmekle yetkili olan kiiler, tahsil ettikleri paralar覺 en geç otuz gün içerisinde dernek sayman覺na teslim ederler veya Edirne Gazeteciler Dernei’nin banka hesab覺na yat覺r覺rlar.
Edirne Gazeteciler Dernei kasas覺nda bulundurulabilecek para miktar覺, ihtiyaçlar dikkate al覺narak yönetim kurulunca belirlenir.
Yard覺m alma
MADDE XXXXI - Edirne Gazeteciler Dernei, mülki idare amirliine önceden bildirimde bulunmak art覺yla yurt d覺覺ndaki kii, kurum ve kurululardan ayni ve nakdi yard覺m alabilir. Nakdi yard覺mlar覺n bankalar arac覺l覺覺yla al覺nmas覺 ve kullan覺lmadan önce bildirim art覺n覺n yerine getirilmesi zorunludur.
Tüzük deiiklii
Madde XXXXII - Tüzük deiiklii genel kurul karar覺 ile yap覺labilir. Genel kurulda tüzük deiiklii yap覺labilmesi için genel kurula kat覺lma ve oy kullanma hakk覺 bulunan üyelerin 2/3 çounluu aran覺r. Çounluun salanamamas覺 sebebiyle toplant覺n覺n ertelenmesi durumunda ikinci toplant覺da çounluk aranmaz. Ancak, bu toplant覺ya kat覺lan üye say覺s覺, yönetim ve denetim kurullar覺 üye tam say覺s覺n覺n iki kat覺ndan az olamaz.
Tüzük deiiklii için gerekli olan karar çounluu toplant覺ya kat覺lan ve oy kullanma hakk覺 bulunan üyelerin oylar覺n覺n 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük deiiklii oylamas覺 aç覺k olarak yap覺l覺r.
Dernein feshi ve mal varl覺覺n覺n tasfiye ekli
Madde XXXXIII - Genel kurul, her zaman dernein feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüülebilmesi için genel kurula kat覺lma ve oy kullanma hakk覺 bulunan üyelerin 2/3 çounluu aran覺r. Çounluun salanamamas覺 sebebiyle toplant覺n覺n ertelenmesi durumunda ikinci toplant覺da çounluk aranmaz. Ancak, bu toplant覺ya kat覺lan üye say覺s覺, yönetim ve denetim kurullar覺 üye tam say覺s覺n覺n iki kat覺ndan az olamaz.
Fesih karar覺n覺n al覺nabilmesi için gerekli olan karar çounluu toplant覺ya kat覺lan ve oy kullanma hakk覺 bulunan üyelerin oylar覺n覺n 2/3’üdür. Genel kurulda fesih karar覺 oylamas覺 aç覺k olarak yap覺l覺r.
Tasfiye ilemleri
Madde XXXXIV - Genel kurulca fesih karar覺 verildiinde, dernein para, mal ve haklar覺n覺n tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluan tasfiye kurulunca yap覺l覺r. Bu ilemlere, feshe ilikin genel kurul karar覺n覺n al覺nd覺覺 veya kendiliinden sona erme halinin kesinletii tarihten itibaren balan覺r. Tasfiye süresi içinde bütün ilemlerde dernek ad覺nda “Tasfiye Halinde Edirne Gazeteciler Dernei” ibaresi kullan覺l覺r.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak dernein para, mal ve haklar覺n覺n tasfiyesi ilemlerini batan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce dernein hesaplar覺n覺 inceler. 襤nceleme esnas覺nda dernee ait defterler, al覺nd覺 belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kay覺tlar覺 ile dier belgelerinin tespiti yap覺larak varl覺k ve yükümlülükleri bir tutanaa balan覺r. Tasfiye ilemeleri s覺ras覺nda dernein alacakl覺lar覺na çar覺da bulunulur ve varsa mallar覺 paraya çevrilerek alacakl覺lara ödenir. Dernein alacakl覺 olmas覺 durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklar覺n tahsil edilmesi ve borçlar覺n ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar覺 Güneydou Avrupa Gazeteciler Dernei’ne  devredilir.
Tasfiyeye ilikin tüm ilemler tasfiye tutana覺nda gösterilir ve tasfiye ilemleri, mülki idare amirliklerince hakl覺 bir nedene dayan覺larak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlan覺r.
Dernein para, mal ve haklar覺n覺n tasfiye ve intikal ilemlerinin tamamlanmas覺n覺 müteakip tasfiye kurulu taraf覺ndan durumun yedi gün içinde bir yaz覺 ile dernek merkezinin bulunduu yerin mülki idare amirliine bildirilmesi ve bu yaz覺ya tasfiye tutana覺n覺n da eklenmesi zorunludur.
Dernein defter ve belgelerini tasfiye kurulu s覺fat覺yla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi be y覺ld覺r.
Bölüm:E
DERNEK UBELER襤 ve TEMS襤LC襤L襤K
Kuruluu
MADDE XXXXV - ubenin kuruluuna Genel Kurul karar verir. Bu kararda ubenin aç覺laca覺 ilçelerde çal覺an ve dernee kay覺tl覺 olup tüzükte belirtilen artlar覺 ta覺yan en az üç kii ubeyi kurmakla görevlendirilir.
Kurucular ubenin aç覺laca覺 yerin en büyük mülki amirliine yaz覺l覺 bavuruda bulunur. Bu bavuru yaz覺s覺nda kurucular覺n ad覺 ve soyad覺, baba ad覺, doum yeri ve tarihi, meslek ve sanat覺 gösterilir. Dilekçeye ikametgâh belgesi ile kuruculuk yetki belgesi de eklenir.
Bir ilçede ube aç覺labilmesine yönetim kurulunca karar al覺nabilmesi için, o ilde Bas覺n 襤 Kanunu’na göre çal覺makta olan ve tüzükteki dier artlar覺 ta覺yan en az 12 (oniki) kiinin bulunmas覺 gerekir.
Yönetim kurulu ayr覺ca, gerekli gördüü yerde dernek faaliyetlerini yürütmek amac覺yla temsilci atayabilir, görevden alabilir. ubeler, temsilci atayamazlar. Temsilcinin adresi, yönetim kurulu karar覺yla temsilci olarak görevlendirilen kii veya kiiler taraf覺ndan o yerin mülkî idare amirliine yaz覺l覺 olarak bildirilir.
ubenin organlar覺
MADDE XXXXVI - ubenin organlar覺 unlard覺r;
a) Genel kurul
b) Yönetim kurulu
c) ube denetçisi
ube genel kurulu
MADDE XXXXVII - ube genel kurulu, ubede kay覺tl覺 bulunan üyelerden oluur. ubeler, olaan genel kurullar覺n覺, merkezin genel kurulundan en az iki ay önce yapmak zorundad覺r.
ube genel kurullar覺n覺n toplanmas覺, çar覺 usulü, toplant覺 ve karar yeter say覺s覺, seçimler ve buna benzer konular, tüzükte merkez genel kurullar覺nda belirtildii gibi uygulan覺r.
ube yönetim kurulu
MADDE XXXXVIII - ube yönetim kurulu, dernein ubeye kay覺tl覺 üyeleri aras覺ndan seçilen be üyeden oluur. Ayr覺ca be de yedek üye seçilir.
ube yönetim kurulunun toplant覺 usulleri, görev ve yetkileri bu tüzükte merkez yönetim kurulu için belirtildii gibidir.
ube yönetim kurulu üyeleri, ayn覺 zamanda dernek genel kurulunda ubeyi temsilen seçilmi olmak kayd覺yla delege olarak kat覺l覺rlar.
ube denetçisi
MADDE XXXXIX - ube genel kurul üyeleri taraf覺ndan kendi aralar覺ndan seçecei bir asil ve bir yedek üyeden oluur. En az alt覺 ayda bir olmak üzere ube yönetim kurulunun kay覺t defterlerini inceleyerek raporlar haz覺rlar ve genel denetim raporunu genel kurula sunar. Raporlar覺n bir örnei dernek yönetim kuruluna gönderilir.
ubenin hesaplar覺
MADDE L – Edirne Gazeteciler Dernei tek kasa düzeni içinde çal覺t覺覺ndan, ubeler hesaplar覺n覺 dernek genel merkezine devretmek zorundad覺rlar. Ancak zaruri ve günlük masraflar覺n kar覺lanmas覺 için gelirlerin yüzde ellisini avans olarak tutabilirler ve gerektiinde dernek yönetim kurulundan ayr覺ca avans isteyebilirler. ubeler avanslar覺 ile ilgili olarak 6 ayda bir genel merkeze yaz覺l覺 olarak hesap verirler.
Bölüm: F
S襤YASET YASAI
MADDE LI -Edirne Gazeteciler Dernei’nin kesinlikle siyasetle ilikisi yoktur. Üyelerinin kiisel siyasi faaliyetleri olursa bunlardan Edirne Gazeteciler Dernei sorumlu deildir. Dernek hiçbir siyasi teekkülün faaliyetlerine kesinlikle kat覺lamaz.
Bölüm: G
Hüküm eksiklii
Madde LII - Bu tüzükte belirtilmemi hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen ç覺kar覺lm覺/ç覺kar覺lacak olan Dernekler Yönetmelii ve ilgili dier mevzuat覺n dernekler hakk覺ndaki hükümleri uygulan覺r.
Bölüm: H
DERNE襤N KURUCULARI
MADDE LIII – Edirne Gazeteciler Dernei’nin kurucular覺 unlard覺r:
Mehmet Karagöz Kean-1934 TC. Gazeteci Talatpaa Asfalt覺 Ayekad覺n Ap. No:13 ED襤RNE
Bülent Ayan  Edremit-1954 TC.Gazeteci Cumhuriyet Cad. No: 9 ED襤RNE
Gönül Uyan覺kt覺r  Edirne-1958 TC. Gazeteci 襤kinci Beyaz覺t Cad. No:7 ED襤RNE
Erdinç Ovatman Edirne-1958 TC. Gazeteci Rasathane Caddesi No:7 ED襤RNE
Nihan Arseven  Edirne-1963 TC. Gazeteci Belediye Caddesi No.11 ED襤RNE
anver Orunç  Edirne-1939 TC. Gazeteci 襤zmir Caddesi No:35/9 ED襤RNE
Hüseyin Solmaz Edirne-1965 TC. Gazeteci Uzunkald覺r覺m Cad. No:119 ED襤RNE
BÖLÜM : I
GEÇ襤C襤 MADDELER
GEÇ襤C襤 MADDE 1 - 10/07/1987 tarihinde kurulan Edirne Gazeteciler Dernei’nin, 04/11/1987 tarihinde yap覺lan olaanüstü genel kurul taraf覺ndan oybirlii ile kabul edilerek yürürlüe konulan, 26/12/2004 tarihinde yap覺lan Olaanüstü Genel Kurul taraf覺ndan da baz覺 maddeleri deitirilen tüzüü, günümüzün artlar覺na uygunluk salamas覺 amac覺yla yönetim kurulunca tüm maddeleri yeniden düzenlenmi olup, 26/02/2006 tarihinde yap覺lan genel kurul taraf覺ndan oybirlii ile kabul edilerek yürürlüe konmutur.
GEÇ襤C襤 MADDE 2 - Kabul edilerek yürürlüe giren yeni tüzük, yeniden bast覺r覺larak dernek merkezinde tüm üyelerin bilgilendirilmesine sunulur.
Bu tüzük 53 (elliüç) madde ve 2 (iki) geçici maddeden ibarettir.
HABERLER
DUYURULAR