Anasayfam Yap  |   Sık Kullanılanlara Ekle
/ yelik Formu
Edirne Gazeteciler Dernei üyelik artlar覺 tüzüümüzde belirtilmitir. Tüzüümüzde yer alan ilgili bölümü aa覺da bulabilirsiniz. Eer üyelik artlar覺n覺 ta覺d覺覺n覺za inan覺yorsan覺z üyelik formunu bilgisayar覺n覺za indirerek doldurun ve formda belirtilen belgelerle birlikte derneimize bavurun.
 
>> Üyelik Bavuru Formu için t覺klay覺n覺z <<
 
 
BÖLÜM: B
ÜYEL襤K
Dernek üyelii
MADDE IV - Dernein as覺l üyelik ve fahri üyelik olmak üzere iki türlü üyelii vard覺r.
01. As覺l Üyelik: Düzenli bir ekilde, günlük yahut süreli yaz覺l覺, görüntülü, sesli veya elektronik bas覺n ve yay覺n organ覺nda, kadrolu veya sözlemeli, haber alma, ileme, iletme veya görü, fikir belirtme görevi üstlenen ve as覺l ii ile bal覺ca geçim kayna覺 bu olup, çal覺t覺覺 iletme ile ilgili yasalar kar覺s覺ndaki konumu bu tan覺ma uygun olanlar gazetecidir.
Gazete, dergi, haber-fotoraf ajans覺, radyo ve televizyon kurulular覺nda Bas覺n-Yay覺n Genel Müdürlüü'nün 'gazetecilik' niteliindeki görevlerinde en az bir y覺l çal覺m覺 veya çal覺t覺r覺lm覺 olanlar, (5)inci maddede belirtilen artlar覺 ta覺mak kayd覺yla her gerçek ve tüzel kii, yaz覺l覺 olarak bavuru yaparak dernee as覺l üye olabilirler.
02. Fahri Üyelik: As覺l üyelik niteliklerine sahip olmay覺p, bas覺n mesleinin ve cemiyetin gelimesine maddi veya manevi katk覺da bulunanlar bavuru gerektirmeksizin yönetim kurulu karar覺 ile “ fahri üye” kabul edilebilirler.
Ayr覺ca üyelik bavurusu gereklerini yerine getirmeleri kouluyla en az bir y覺l telif alarak çal覺malar覺na kar覺n geçimlerini sadece bu yolla salayanlar, en az 5 y覺l bas覺n kurulular覺n覺n gazetecilik d覺覺 çeitli birimlerinde çal覺t覺klar覺n覺 kan覺tlayanlar fahri üye olabilirler. Fahri üye say覺s覺 hiçbir zaman, as覺l üye say覺s覺n覺n yar覺s覺n覺 geçemez. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakk覺 yoktur. Bas覺n mesleinin ve cemiyetin gelimesine maddi veya manevi katk覺da bulunduu için fahri üye olanlar, isterlerse aidat ödeyebilirler.
As覺l üye olma artlar覺
MADDE V - Dernee As覺l Üye olabilmek için u koullar gereklidir.
01. Fiil ehliyet sahibi gerçek veya tüzel kii olmak
02. Meslek onuruyla badamayan kötü ün sahibi olmamak.
03. Dernein amac覺 ile tüzük ilkelerine ayk覺r覺 uralar içinde bulunmamak.
04. Gazetecilik mesleinde Bas覺n 襤 Kanunu’nun öngördüü artlarda en az bir y覺l çal覺mak ve/veya Sar覺 Bas覺n Kart覺 sahibi olmak, ve / veya Sar覺 Bas覺n Kart覺 yönetmeliinde yer alan kart alma artlar覺na haiz sigortal覺 çal覺mak.
05. Uluslararas覺 ve ulusal alanda kabul görmü bas覺n meslek ilkelerine ayk覺r覺 davran覺ta bulunmam覺 olmak.
Üyelik için bavuru
MADDE VI - As覺l ve fahri üyelik için bavuru, Dernei’n haz覺rlad覺覺 özel giri bildirgesini doldurup, imzalayarak yaz覺l覺 olarak yap覺l覺r. 2 dernek üyesi taraf覺ndan önerilerek dilekçeye iki fotoraf, varsa Bas覺n 襤 Kanunu’na uygun çal覺t覺覺n覺 gösterir onayl覺 belge, varsa sar覺 bas覺n kart覺n覺n fotokopisi, yoksa çal覺t覺覺 kurumdan ald覺覺 görevini belirtir belge, sigortal覺 olduuna dair prim tahakkuk cetveli ve nüfus kimliinin onayl覺 sureti, ikametgâh belgesi, giri aidat覺 olan 50 TL’lik bedelin banka makbuzu eklenir.
襤stenen tüm evrak tamam ise, bavuru dilekçesi, gelen evrak defterine kaydedilir ve bavuru sahibine bir al覺nd覺 belgesi verilir.
Üyelik hakk覺nda karar
MADDE VII - Üyelik bavurusunun kabul veya reddine dair karar verme yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, bu karar覺nda gerekçe göstermek zorunda deildir. Yönetim kurulu, üyelik için yap覺lan bavurular覺, 30 gün içinde olumlu veya olumsuz karara balay覺p, sonucu bavuru sahibine gerekçe göstermek zorunda olmaks覺z覺n yaz覺l覺 olarak bildirmek zorundad覺r.
Üyelerin haklar覺
MADDE VIII - Dernek as覺l üyeleri eit haklara sahiptir. Her üyenin yap覺lan olaan, olaanüstü, mali vs. genel kurullarda bir oy hakk覺 vard覺r. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundad覺r. Sadece gazetecilik yaparak meslekten emekli olanlar ile Edirne Gazeteciler Dernei’ne bakanl覺k yapm覺 olan kiilerin, tüzüün üyelikle ilgili maddesinde öngörülen artlar覺 kaybetmeleri halinde dahi üyelikleri devam eder.
Edirne Gazeteciler Dernei’nin üyelik ilkeleri
MADDE IX - Edirne Gazeteciler Dernei’ne üyelik bavurusunda bulunanlar, uluslararas覺 ve ulusal alanda kabul görmü bas覺n meslek ilkelerine ayk覺r覺 davran覺ta bulunmamay覺 kay覺ts覺z arts覺z kabul ederler. Ayr覺ca, Edirne Gazeteciler Dernei üyesi, dier üyelere ve meslektalar覺na yönelik eletiri s覺n覺rlar覺n覺 aan, özel yaama ilikin iftira niteliinde, küçük düürücü, aa覺lay覺c覺 yaz覺lar yazmaz, haber yapmaz, söylemlere yer vermez.
Dier yükümlülükler, yapt覺r覺mlar ve üyeliin sona ermesi
MADDE X - Edirne Gazeteciler Dernei üyelerinin yükümlülükleri ve 9. maddede yer alan üyelik ilkelerine uyulmamas覺 durumunda uygulanacak yapt覺r覺mlar:
01. Üyelik ilkelerine uymad覺覺 belirlenen üyelerin üyeliklerinin son bulmas覺na Yönetim Kurulu karar verir.
02. Üyeler adres, telefon, iyeri vb. üyelikle ilgili tüm deiiklikleri bir ay içinde Edirne Gazeteciler Dernei’ne yaz覺l覺 olarak bildirmek zorundad覺r. Adres deiikliini bildirmeyen üyenin Edirne Gazeteciler Dernei’nde kay覺tl覺 son adresine gönderilen bildirimler geçerlidir. Üyelerin y覺ll覺k ödenti borçlar覺na ilikin bildirimler, disiplin cezalar覺 ile Genel Kurul çar覺lar覺, yasan覺n öngördüü ekilde gönderilir ya da yaz覺l覺 olarak imza kar覺l覺覺 elden verilir.
03. Yasal engeli olan veya sonradan ortaya ç覺kan üyenin üyelii düer. Bu kiinin kayd覺, Yönetim Kurulu karar覺 ile silinir.
04. Üyelikten ç覺kma, yaz覺l覺 istekle olur. Bu istein Edirne Gazeteciler Dernei Yönetim Kurulu Bakanl覺覺’na yap覺lmas覺 zorunludur. Üyenin istifa ettiine dair yaz覺l覺 bavurusunun dernee ulamas覺 ile üyelik sona erer. Bunun d覺覺nda, ölüm ile tüzük hükümlerine uymama hallerinde de yönetim kurulu karar覺 ile dernek üyeliine son verilir.
05. Uyar覺, k覺nama ve üyelikten kesin ç覺karma, Yönetim Kurulu karar覺 ile olur. Karar, Yönetim Kurulu’nca ilgili kiiye yaz覺l覺 olarak bildirilir.
06. Haklar覺nda disiplin suçu nedeni ile üyelikten kesin ç覺karma karar覺 verilmi olan eski üyeler, üyelik için yeniden bavuruda bulunamazlar. Bu kiiler yeniden üyelie ancak Genel Kurul karar覺 ile al覺nabilir..
07. Gerek istifa ve gerekse yönetim kurulu ile silinme hallerinde, durum Üye Kay覺t Defteri’ne ilenir. Durum üyenin bilinen adresine tebli olunur. Tebliden itibaren 15 gün içinde, silinme karar覺na kar覺 üyenin itiraz hakk覺 vard覺r. Bu itiraz, ilk genel kurulda görüülmek üzere gündeme al覺n覺r. Genel kurul karar覺 kesindir.
08. Dernek üyesi iken askerlik görevine balayanlar覺n, üyelikleri ask覺ya al覺n覺r. Terhis belgesinin ibraz覺ndan sonra üyelik kendiliinden devam eder.
HABERLER
DUYURULAR